Spis inwentarza

Po zmarłym spadkodawcy

Komornik Sądowy Katowice - Zachód Jakub Karpeta może sporządzić spis inwentarza po zmarłym spadkodawcy, jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego znajdowało się w rewirze Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach (szczegóły w dziale Obszar działania). Przykładowy wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika można znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia spisu inwentarza, do których należą m.in. opłata stała 400,00 zł (art. 40 pkt 2 u.k.k.), koszty doręczania korespondencji oraz koszty zapytań o majątek zmarłego spadkodawcy (w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, także koszt opinii biegłego) - szczegółowe informacje umieszczono w dziale Koszty postępowań komorniczych.

Zgodnie z art. 637 k.p.c. inicjatorem postępowania o sporządzanie spisu inwentarza po zmarłym może być:

  • osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą
  • osoba, która uprawdopodobni, że jest uprawnionym do zachowku
  • osoba, która uprawdopodobni, że jest zapisobiercą
  • wykonawca testamentu
  • tymczasowy przedstawiciel
  • wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy

Sporządzenie spisu inwentarza może się zasadniczo odbyć na dwa sposoby, w zależności od wyboru wnioskodawcy:

  1. złożenie wniosku do sądu spadku (sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) o wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, a następnie (po wydaniu postanowienia przez sąd) można złożyć wniosek do komornika o sporządzenie samego spisu inwentarza, załączając odpis postanowienia otrzymanego z sądu

  2. złożenie wniosku bezpośrednio do komornika o sporządzenie spisu inwentarza - wówczas komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd nie uwzględni wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza (art. 6371 § 2 k.p.c.)

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).