Poszukiwanie majątku upadłego

Na zlecenie syndyka masy upadłości dłużnika

W trybie art. 178 ust. 2 Prawa upadłościowego Komornik Sądowy Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta może dokonywać ustaleń w zakresie majątku dłużnika (upadłego), jeżeli miejsce zamieszkania/siedziby tego dłużnika znajduje się w rewirze Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach (szczegółowe informacje, w tym wykaz ulic można znaleźć w dziale Obszar działania). Poszukiwanie majątku upadłego na zlecenie syndyka masy upadłości dłużnika sprowadza się do wyszukiwania stosownych informacji w dostępnych dla komornika bazach danych, m.in. poprzez:

 • zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • zapytanie do właściwego Urzędu Skarbowego (US)
 • zapytanie o rachunki bankowe upadłego (poprzez system KIR - Ognivo)
 • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • zapytanie o nieruchomości do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW, eKW)

Skuteczne zlecenie komornikowi sądowemu poszukiwania majątku upadłego wymaga od syndyka spełnienia zaledwie 2 warunków:

 1. Złożenia wniosku do komornika (przykładowy wzór wniosku można znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania), zawierającego m.in. dane syndyka i upadłego - najlepiej z odwołaniem się do stosownych obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości

 2. Uiszczenia opłat i zaliczek:
  • opłata stała 100,00 zł
  • koszty korespondencji do wnioskodawcy (min. 6,10 zł za 1 list)
  • koszty zapytań do wybranych przez wnioskodawcę - syndyka urzędów/podmiotów
Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Koszty postępowań komorniczych.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).