Postępowanie zabezpieczające

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Komornik Sądowy Katowice - Zachód Jakub Karpeta wskazuje, że skuteczne zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika sądowego zależy w pierwszej kolejności od sprawności działań uprawnionego (wierzyciela - wnioskodawcy). Do najważniejszych zagadnień postępowania zabezpieczającego należą:

Uzyskanie i przedłożenie komornikowi w oryginale tytułu zabezpieczenia

Tytułem tym może być:

  • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia (art. 730 k.p.c.)
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.)
  • nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie pieniężne lub rzeczy zamienne w sprawach gospodarczych (art. 45813 k.p.c.)
  • europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (art. 11443 k.p.c.)

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Niezwłoczne złożenie prawidłowego pod względem formalnym wniosku zwiększa szanse na skuteczne zabezpieczenie dochodzonego roszczenia. Dla ułatwienia w dziale Dokumenty do pobrania przygotowano przykładowy wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Opłaty, zaliczki, koszty

Warunkiem wszczęcia postępowania obejmującego zabezpieczenie roszczenia pieniężnego (z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych) jest uiszczenie przez wnioskodawcę:

  • opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu, według stanu na dzień złożenia wniosku, z zaokrągleniem wartości świadczenia do pełnych złotych (art. 31 u.k.k. w zw. z art. 23 ust. 4-5 u.k.k.)
    PRZYKŁAD: Uprawniony chce zabezpieczyć roszczenie, którego wysokość wraz z odsetkami na dzień złożenia wniosku wynosi 20.589,56 zł. Podstawą opłaty będzie zatem kwota 20.590,00 zł, a jej wysokość (5% * 20.590,00 zł) to 1.029,50 zł
  • zaliczki na koszty korespondencji (min. 6,10 zł za 1 list, jednorazowo zwykle max. 60,00 zł)
  • zaliczki na dokonanie zapytań o majątek obowiązanego (dłużnika)
Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Koszty postępowań komorniczych.
Wszystkie koszty w postępowaniu zabezpieczającym pokrywa tymczasowo uprawniony (wnioskodawca - wierzyciel), a o ich ostatecznym losie orzeknie sąd po zakończeniu postępowania (art. 745 k.p.c.).

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta jest uprawniony do prowadzenia postępowań zabezpieczających przeciwko dłużnikom zamieszkałym/mającym siedzibę na terenie całego województwa śląskiego. W tym przypadku zakres terytorialny stanowi bowiem cała apelacja katowicka (apelacja śląska).

Szczegółowe dane na temat właściwości miejscowej Komornika Sądowego Katowice - Zachód Jakuba Karpety znaleźć można w dziale Obszar działania.
w razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).