Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja świadczeń pieniężnych jest jednym z podstawowych zadań komornika sądowego. Skuteczny komornik w mieście Katowice to zatem oczekiwanie wielu wierzycieli. Starając się sprostać temu wyzwaniu, poniżej zamieszczono kilka podstawowych informacji na temat egzekucji sądowej, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności egzekucji w postępowaniach, które na wniosek wierzycieli będzie prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta.

Egzekucja roszczeń pieniężnych

Stronami postępowań egzekucyjnych są wierzyciele (podmioty, na rzecz których zasądzono roszczenie) oraz dłużnicy (podmioty zobowiązane do zapłaty). Prawidłowo wypełniony przez wierzyciela wniosek egzekucyjny stanowi niezbędny warunek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dziale Dokumenty do pobrania przygotowano przykładowe wzory wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku egzekucyjnego należy załączyć tytuł wykonawczy - w oryginale, po zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę wykonalności (zawierającą m.in. identyfikatory numeryczne wierzycieli i dłużników, tzn. numery PESEL, NIP czy KRS).

Wierzyciel przed podjęciem czynności przez komornika sądowego musi ponadto uiścić zaliczkę, gdyż z mocy art. 7 ust. 1 u.k.k. bez zaliczki komornik nie będzie miał możliwości dokonania zawnioskowanych czynności. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w dziale Koszty postępowań komorniczych.

Egzekucja z nieruchomości

Szczególne znaczenie w ramach postępowania egzekucyjnego ma egzekucja z nieruchomości. Obejmuje ona szereg sformalizowanych etapów, z których większość wymaga aktywnego udziału wierzyciela (w tym składania wniosków i uiszczania opłat/zaliczek). Modelowo przebieg egzekucji z nieruchomości obejmuje kolejno:

 1. Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z konkretnie oznaczonej nieruchomości (należy wskazać co najmniej numery ksiąg wieczystych i adresy nieruchomości)

  • Przykładowe wzory wniosków o wszczęcie egzekucji (w tym wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości) znaleźć można w dziale Dokumenty do pobrania)
  • Opłata za jeden wpis wszczęcia egzekucji w dziale III księgi wieczystej wynosi aktualnie 100,00 zł (więcej informacji w dziale Koszty postępowań komorniczych)
 2. Wezwanie dłużnika przez komornika do zapłaty całości roszczenia w terminie 14 dni

  • Dłużnik winien spłacić całą należność wraz z kosztami egzekucji, w przeciwnym razie możliwe będzie przystąpienie do kolejnego etapu egzekucji z nieruchomości
 3. Sporządzenie przez komornika protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości

  • Wymaga upływu w/w 14-dniowego terminu oraz wyraźnego wniosku wierzyciela
  • Wartość szacunkowa nieruchomości ustalana jest na podstawie opinii biegłego, zaś koszty jej sporządzenia ponosi zaliczkowo wierzyciel
  • Komornik informuje o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości poprzez obwieszczenie publiczne (na tablicach ogłoszeń: w kancelarii Komornika Sądowego Jakuba Karpety, w Urzędzie Miasta Katowice i w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach, a ponadto na stronach internetowych: kancelarii Komornika Sądowego Jakuba Karpety i Krajowej Rady Komorniczej)
  • Ustalenia zawarte w protokole opisu i oszacowania nieruchomości stanowią podstawę dla kolejnego etapu egzekucji z nieruchomości
 4. Licytacja nieruchomości

  1. Pierwszy termin

   • Komornik informuje o miejscu, terminie i warunkach licytacji nieruchomości poprzez obwieszczenie publiczne (na tablicach ogłoszeń: kancelarii Komornika Sądowego Jakuba Karpety, Urzędu Miasta Katowice i Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach oraz na stronach internetowych: kancelarii Komornika Sądowego Jakuba Karpety i Krajowej Rady Komorniczej)
   • W obwieszczeniu wskazuje się m.in. czas, w którym w ciągu 2 tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania
   • Ceną wywołania na pierwszym terminie licytacji nieruchomości jest ¾ (75%) sumy oszacowania
   • Podmioty przystępujące do licytacji muszą wpłacić tzw. rękojmię w wysokości 1/10 (10%) sumy oszacowania
   • Przetarg odbywa się ustnie, a po ustaniu postąpień (ofert składanych przez licytantów) komornik zamyka przetarg i wymienia licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę
   • Jeżeli na pierwszym terminie nieruchomość nie zostanie sprzedana, a wierzyciele nie przejmą nieruchomości na własność, możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu licytacji
  2. Drugi termin

   • Zasady licytacyjne są takie, jak przy pierwszym terminie z tym, że ceną wywołania na drugim terminie licytacji nieruchomości jest ⅔ sumy oszacowania
 5. Udzielenie przez sąd przybicia

  • Jeżeli na pierwszym lub drugim terminie licytacji zaofiarowano odpowiednią cenę, sąd wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia na rzecz nabywcy nieruchomości
  • Zapłata przez nabywcę brakującej części ceny (różnicy między ceną wylicytowaną, a wpłaconą wcześniej przez licytanta rękojmią) oraz uprawomocnienie się postanowienia o udzieleniu na rzecz nabywcy przybicia stanowią podstawę do kolejnego etapu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości
 6. Przysądzenie przez sąd własności nieruchomości

  • Spełnienie warunków licytacyjnych przez nabywcę i prawomocność postanowienia o udzieleniu przybicia pozwala na wydanie przez sąd postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy
  • Po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca licytacyjny staje się właścicielem nieruchomości, a komornik może przystąpić do ostatniego etapu egzekucji z nieruchomości
 7. Podział sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez komornika

  • Ostatnim etapem jest sporządzenie przez komornika planu podziału sum uzyskanych z egzekucji z nieruchomości
  • W planie podziału wskazuje się m.in. wszystkich wierzycieli oraz konkretną wysokość kwot przypadających poszczególnym podmiotom
  • Po uprawomocnieniu się planu podziału komornik przekazuje wyegzekwowane kwoty wierzycielom, kończąc w ten sposób egzekucję z nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik pod nadzorem sądu. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).