Eksmisja

Wydanie nieruchomości | Wprowadzenie w posiadanie nieruchomości | Opróżnienie pomieszczeń

Komornik Sądowy Katowice - Zachód Jakub Karpeta na wniosek wierzyciela może dokonać czynności zmierzających do opróżnienia pomieszczeń z osób i rzeczy (eksmisji) w trybie art. 1046 k.p.c. Dotyczy to zarówno lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak też wydania wierzycielowi nieruchomości innej niż mieszkalna (np. lokalu usługowego/służącego dłużnikowi do prowadzenia działalności gospodarczej).

Przykładowe wzory wniosków eksmisyjnych można znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania. Wniosek podlega opłacie stałej przewidzianej w art. 34 u.k.k. (lokal mieszkalny - 1.500,00 zł, lokal niemieszkalny - min. 2.000,00 zł). W przypadku jednoczesnego wszczęcia eksmisji oraz egzekucji z majątku dłużnika (np. w celu odzyskania przez wierzyciela kosztów procesu toczącego się w sprawie o eksmisję) postępowanie może ponadto obejmować także inne czynności, na podjęcie których wierzyciel winien uiścić zaliczkę - więcej informacji w działach Postępowanie egzekucyjne oraz Koszty postępowań komorniczych).

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).