Doręczanie korespondencji sądowej

Oraz poszukiwanie aktualnego adresu pozwanego

Czynności związane z doręczaniem przez komornika sądowego dokumentów sądowych adresatom (art. 1391 k.p.c., art. 3a u.k.s.art. 3b u.k.s.) dopuszczalne są wyłącznie w granicach rewiru, tj. we właściwości Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach (więcej informacji w dziale Obszar działania). Podjęcie czynności wymaga złożenia i opłacenia stosownego wniosku (przykładowe wzory są dostępne w dziale Dokumenty do pobrania).

Przebieg postępowania

Postępowanie z udziałem komornika sądowego może obejmować 2 etapy:

 1. Podjęcie próby doręczenia dokumentów oznaczonemu adresatowi i ustalenie, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym na kopercie z sądu adresem.

  Jeżeli próba okaże się skuteczna, tzn. korespondencja zostanie doręczona bezpośrednio adresatowi, względnie komornik ustali, że adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem i upłynie 14 dni od pozostawienia mu wezwania do odbioru korespondencji, wówczas czynności kończą się na tym etapie, a wnioskodawca otrzymuje m.in. kopie protokołów doręczenia, które należy przekazać sądowi.

  W przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy wskazany adres jest aktualny, jak też w razie ustalenia, że adres ten nie jest już aktualny, wnioskodawca może zlecić komornikowi podjęcie dalszych czynności (takie zlecenie można warunkowo zawrzeć już w pierwotnym wniosku o doręczenie korespondencji).

 2. Poszukiwanie aktualnego adresu zamieszkania adresata korespondencji sądowej poprzez dokonanie zapytań do:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (bezpłatne)
  • właściwego Urzędu Skarbowego (bezpłatne)
  • banków/SKOK (banki/SKOK, w których adresat posiada rachunki ustala komornik, następnie możliwe jest skierowanie do nich odpłatnego zapytania o dane adresowe - koszt max. 16,10 zł za 1 zapytanie)

Doręczenie korespondencji - wymogi wobec wnioskodawcy

Skuteczne zlecenie komornikowi doręczenia korespondencji sądowej wymaga zatem od wnioskodawcy spełnienia następujących 3 warunków:

 1. Złożenie wniosku do komornika (dla przyspieszenia postępowania można we wniosku wskazać warunkowo od razu oba powyższe etapy - przykładowe wzory wniosków można znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania)

 2. Przedłożenie wraz z wnioskiem 2 załączników:

  1. zarządzenia sądu, w którym zobowiązano powoda do doręczenia pozwanemu za pośrednictwem komornika oznaczonej korespondencji,
  2. otrzymanej z sądu koperty (kopert) z korespondencją przeznaczoną dla adresata (adresatów)
 3. Uiszczenie opłat i zaliczek*:

  1. opłata stała za etap I (doręczenie): 60,00 zł
  2. opłata stała za etap II (poszukiwanie adresu): 40,00 zł
  3. koszt zapytania do 1 banku: max. 16,10 zł
  4. koszty doręczania pism/wezwań kierowanych do wnioskodawcy (min. 6,10 zł za 1 list)
* z obowiązku uiszczania opłat/zaliczek zwolniony jest wyłącznie ten podmiot, co do którego sąd zamieścił w zarządzeniu wzmiankę, że koszty komornicze związane z doręczeniem pokrywa tymczasowo sąd, przy którym działa komornik (§ 96 ust. 1b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych)
* opłatę stałą za etap II (poszukiwanie adresu) oraz za zapytania do banków można uiścić albo od razu przy składaniu wniosku o czynności z etapu i (doręczenie), albo dopiero po zakończeniu etapu I, po otrzymaniu stosownego wezwania od komornika
* szczegółowe informacje na temat opłat i zaliczek znaleźć można w dziale Koszty postępowań komorniczych.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).